LYKKEGAARD SPORTSRIDEKLUB - VEDTÆGTER

§ 1 Klubbens navn, hjemsted, formål og medlemsskab.

Stk 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Lykkegaard Sportsrideklub
Klubbens forkortelse er LYK
Klubbens hjemsted er Vejle Kommune
Klubbens stiftelsesdato er 17.10.2007

Stk 2 Formål
Klubben har til formål at samle alle aldersgrupper, der har interesse i ridesporten og give dem mulighed for udøvelse af deres sport og kammeratligt samvær i deres fritid

Stk 3 Medlemsskab
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund ( DRF ) under Danmarks Idræt-forbund ( DIF ), hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser


§ 2 Medlemsskab og kontingent

Årskontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og der optages junior-og seniormedlemmer, foreninger og hold samt passive medlemmer. Passive medlemmer optages uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Ved juniormedlemmer forstås i kontingentsammenhæng unge under 18. Juniorer kan kun indmeldes skriftligt med underskrift af forælder/værge. Er kontingentet ikke betalt 2 måneder efter forfaldsdatoen kan medlemmet slettes og kun genoptages ved betaling af restancen. Kontingentet betales forud med opgørelse pr. 1. januar. Ved indmeldelse efter 30.6. betales halv kontingent. Ved udmeldelse ydes ikke refusion af forudbetalt kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. december med ophør 31. december. I modsat fald vil medlemmet blive opkrævet for det kommende årskontingent. Ved efterfølgende manglende betaling er medlemmet underkastet de ovenfor nævnte regler for eventuel senere optagelse i klubben.


§3 Klubbens anliggender og bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår hvert år 3 eller 4 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer samt Oldermand og fastsætter selv deres forretningsorden. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer over 18, samt forældre/værge til aktive medlemmer under 18. Der vælges 2 suppleanter. Som supplement til bestyrelsen vælges underudvalg til varetagelse af specialopgaver. Udvalgene arbejder under ansvar af bestyrelsen, ligesom der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem repræsenteret deri. Bestyrelsen vælger selv disse repræsentanter. Valg til udvalgene sker på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 kan selv vælge et udvalg ( juniorudvalg ). Medlemmerne indkaldes til orienterrende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til dette udvalg blandr bestyrelsens medlemmer


§4 Indkaldelse af bestyrelse og bestyrelsesbeslutninger

Bestyrelsen indkaldes på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer eller formanden. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal. For at tage gyldige bestyrelsesbeslutninger skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være repræsenteret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne samt generalforsamlingen. Senest 8 dage før hvert møde i bestyrelsen skal der ophænges dagsorden på rideskolen, og der ophænges orienterende referat senest 8 dage efter.


§5 Klubbens drift

Klubbens drift gennemføres ved indtægter gennem den daglige drift i rideklubben samt ved tilskud fra det offentlige. Generalforsamlingen bemyndiger rideklubben til at etablere en bankkonto som kasseren kan disponere over. Bestyrelsen disponerer over de midler, der gennem det forestående tilfalder klubben, men kun til klubbens formål, og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 6 klubbens regnskab

Regnskabet afsluttes ultimo december og fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revidering af to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.


§ 7 Karatæne/udelukkelse

Stk 1 Meddelelse om karantæne på max 2 måneder

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning kan være gyldig, kræves mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage . Forretningsudvalgets afgørelse er inappelabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Stk 2 Meddelelse af karantæne over 2 måneder

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et fletal på 2/3 af de angivne stemmer ( blanke stemmer gælder som angivne ). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

Stk 3 Meddelelse af karantæne til DRF

I de af § 7 stk 2 omhanlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts.Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund. ( eksklusion )


§ 8 Generalforsamling

Stk 1 Indkaldelse
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter årsafslutningen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Tid og sted skal være oplyst medlemmerne gennem opslag i klubben og annoncering på internettet senest 1 uge før.

Stk 2 Beslutninger
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Afstemning sker skriftligt, når mindst 5 medlemmer forlanger dette

Stk 3 Stemmeberettigede
Stemmeberettigede er alle tilstedeværende aktive medlemmer over 18. Medlemmer under 18 kan afgive stemme via forældre/værge repræsenteret på generalforsamlingen

Stk 4 Dagsorden
Dagsorden skal indeholde følgende punkter

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
7) Valg af udvalg
8) Valg af revisor + 1 suppleant
9) Eventuelt

Stk 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

stk 6. Forplejning til generalforsamlingen
Til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamlinger skal der serveres et solidt måltid mad fra det klassiske danske køkken. Det er Oldermanden, som fastsætter menuen og er ansvarlig for at maden serveres i rigelig mængde.

§ 9 Lovændringer
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse-

§ 10 Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Evt. aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 10.